Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
NEWAG (NWG)
Grupa jest jednym z największych w Polsce pod względem wielkości przychodów oraz liczby kontrahentów podmiotów gospodarczych działającym na rynku: (i) produkcji elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, (ii) produkcji lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego, oraz (iii) usług naprawy i modernizacji taboru kolejowego. Działalność Grupy obejmuje również działalność uzupełniającą do podstawowego zakresu działalności tj. produkcję innych wyrobów, w tym: projektowanie oraz produkcja wyposażenia energoelektrycznego pojazdów kolejowych, kompleksowych systemów sterowania oraz układów zasilania pojazdów kolejowych. Celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku produkcji, modernizacji oraz naprawy taboru kolejowego w Polsce i możliwość oferowania wartości dodanej klientom Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy. Działalność Grupy była rozszerzana w odpowiedzi na potrzeby klientów działających na rynku produkcji, modernizacji oraz naprawy taboru kolejowego w Polsce. Celem tych działań było dotarcie do nowej grupy klientów lub rozwijanie współpracy z dotychczasowymi klientami. Rozwojowi działalności Grupy towarzyszyło rozszerzanie bazy klientów oraz oferowanych nowych form współpracy. Grupę tworzy Spółka oraz trzy podmioty bezpośrednio zależne od Spółki: Newag Gliwice S.A., Inteco S.A. oraz Silesia Rail sp. z o.o. Grupa zamie?rza reali?zo?wać nastę?pu?jące ini?cja?tywy stra?te?giczne: utrwa?la?nie prze?wagi kon?ku?ren?cyj-nej Grupy; poprawa efek?tyw?no?ści funk?cjo?no?wa?nia Grupy; roz?sze?rze?nie dzia?łal?no?ści Grupy na rynki zagra?niczne; sys?te?ma?tyczny wzrost przy?cho?dów ze sprze?daży; roz?wój kom?pe?ten?cji w zakre?sie pro-jek?to?wa?nia i pro?duk?cji nowych pojaz?dów kole?jo?wych; utrzy?ma?nie kon?ser?wa?tyw?nej stra?te?gii finan-so?wa?nia dzia?łal?no?ści; oraz zaspo?ka?ja?nie potrzeb klien?tów Grupy w obsza?rze wszyst?kich seg?men?tów dzia?łal?no?ści Grupy oraz zapew?nia?nie klien?tom ocze?ki?wa?nego poziomu jako?ści obsługi.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Porozumienie Akcjonariuszy Newag 19 154 423 42,57 %
OFE Aviva BZ WBK 4 450 000 9,89 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 046 000 8,99 %
OFE MetLife 3 351 000 7,45 %
OFE PZU Złota Jesień 2 075 000 4,61 %
Norges Bank (Government of Norway) 1 717 591 3,82 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 811 194 1,80 %
OFE Pekao 736 000 1,64 %
OFE PKO BP Bankowy 658 000 1,46 %
OFE Nordea 599 000 1,33 %
OFE AXA 513 000 1,14 %
OFE Generali 471 000 1,05 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 432 694 0,96 %
TFI BPH S.A. 360 516 0,80 %
OFE Pocztylion 350 000 0,78 %
TFI Union Investment S.A. 332 503 0,74 %
TFI Quercus S.A. 175 415 0,39 %
TFI Altus S.A. 149 727 0,33 %
TFI AXA S.A. 117 366 0,26 %
TFI Allianz Polska S.A. 112 821 0,25 %
TFI PZU S.A. 54 417 0,12 %
TFI Alior 6 288 0,01 %
TFI Open Finance 3 797 0,01 %
TFI Opera S.A. 2 950 0,01 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 29,30 zł
Zmiana 1,03 %
C/Z
C/WK 3,91
Wolumen 10 561
Obrót 307 059 zł
%Freefloat 0,02%
%Akcji 0,01%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.