Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Teoria fal Elliotta – geometria rynku, zniesienia Fibonacciego

1. Geometria rynku:

 • Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym podejściem porównywania związków pomiędzy odcinkami, które zostały utworzone przez szczyty i dołki na wykresie cen.
 • Rodzaje geometrii rynku: odległości między punktami zwrotnymi mogą być mierzone w jednostkach cenowych, czasowych i ich połączeniu (przestrzeni).
 • Źródła geometrii:
  • liczby Fibonacciego i złoty podział odcinka
  • Arytmetyczne – pierwiastki z liczb (2,3,5) oraz przekątne figur i brył
  • Liczby Ganna
  • Liczby Lucasa
  • Liczba phi
  • Inne liczby: pi, 2/3, 3/4, 7/8

2. Podstawowe źródła geometrii rynku – liczby Fibonacciego:

 • ciąg liczb Fibonacciego (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …) jest najbardziej znanym ciągiem liczb na świecie, a opierające się na nim wskaźniki mają wiele odniesień w przyrodzie, a na giełdzie w zachowaniach ludzi!
  • suma dwóch poprzedzających liczb daje następną
  • każda następna liczba to 1,618 poprzedniej (bez pierwszych kilku liczb)
  • każda poprzednia liczba to 0,618 następnej
 • Zależności i związki występujące pomiędzy liczbami Fibonacciego mają ogromne znaczenie w teorii fal Elliotta, m.in.:
  • najczęściej stosunek wysokości fal jest taki jak stosunek liczb z ciągu Fibonacciego - następujących po sobie (0,618 i 1,618) i oddalonych od siebie o dwie (2,618)
  • niektóre pełne cykle zbudowane są z 8 fal, a inne z 34 lub 144 fal (pełny cykl)

3. Podstawowe źródła geometrii rynku – „złoty podział” odcinka:

4. Zastosowanie geometrii rynku w teorii fal:

 • Dzięki zastosowaniu geometrii rynku (opartej na ciągu Fibo) możliwe jest wyznaczanie przyszłego zasięgu ruchu cen – tzw. projekcje cenowe
  • zniesienia wewnętrzne i zewnętrzne (retracement) – zależności między impulsem a korektą (gdzie zakończy się korekta? jakie są proporcje między korektami?)
  • zasięgi (expansion, analiza ekspansji) – porównanie impulsów
 • Najważniejsze współczynniki wykorzystywane w tej metodzie to 38,2 %, 50% i 61,8% (są to poziomy najczęściej respektowane przez rynek)
  • korekty boczne znoszą zazwyczaj 38,2% poprzedniej fali impulsu – najczęściej w czwartej fali, zaś silne korekty znoszą zwykle 61,8% lub 50% wcześniejszej fali, przeważnie w drugiej fali impulsu

5. Projekcje cenowe:

 • poziomy wyznaczane przez współczynniki Fibo stanowią istotne wsparcia i opory na rynku, dzięki czemu pozwalają określić zasięg fal i głębokość korekt
  • ich znaczenie rośnie, gdy schodzą się przynajmniej 2 geometrie wynikające z różnych sposobów obliczania (np. inne punkty zwrotne, inne skale czasowe) lub sam poziom kiedyś funkcjonował jako wsparcie/opór
 • akceptowalne jest minimalne przekroczenie każdego z poziomów 1-2 pkt., po silniejszym przebiciu rynek powinien zmierzać do kolejnego zniesienia
 • jeżeli dany poziom był już testowany i po cofnięciu rynek ponownie atakuje, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tym razem nastąpi przebicie

6. Geometria rynku na przykładzie notowań WIG20:

7. Wykorzystanie współczynników – techniki projekcyjne/wyznaczanie zasięgu ruchu cen:

8. Zniesienia wewnętrzne jednego stopnia:

9. Zniesienia wewnętrzne dwóch stopni:

10. Wykorzystanie współczynników – techniki projekcyjne cd.:

11. Zniesienia zewnętrzne w praktyce:

12. Wykorzystanie współczynników – zniesienia kierunkowe:

 • Zniesienia kierunkowe – mierzenie odcinków biegnących w tym samym kierunku. Porównujemy odcinki biegnące w tym samym kierunku, zarówno impulsy, jak i korekty.

 • wyznaczanie poziomów odwrotu dla impulsów stosuje się do zamykania pozycji.
 • APP odnosi się do odcinków nieprzylegających do siebie bezpośrednio.
 • Najczęściej wykorzystywane wartości dla tego pomiaru to 0,707, 0,786, 1,00
  i 1,272 

13. Zniesienia kierunkowe w praktyce:

14. Porównanie proporcji impulsów i korekt:

15. Teoria Ganna:

 • opisuje związek między zakresem ruchu cenowego a czasem osiągnięcia docelowego poziomu – zmiana ceny o pewną jednostkę w jednostce czasu to tzw. kwadrat cenowy (równowaga czasu i ceny)
  • aby doszło do utworzenia kolejnego znaczącego ekstremum cenowego  musi upłynąć określona liczba dni, tygodni i miesięcy (kąt 45° oznacza równowagę)
  • ciąg harmoniczny
  • współczynniki rozwijające się i zmniejszające o 1.414 (przekątnej kwadratu o boku 2): 0.250, 0.354, 0.500, 0.707, 1.000, 1.414, 2.000, 2.828, 4.000
  • współczynniki rozwijające się i zmniejszające o 1.732 (przekątnej sześcianu o boku 1):0.111, 0.192, 0.333, 0.577, 1.000, 1.732, 3.000, 5.200, 9.000
 •        Zniesienia czasowe są trudniejsze do obliczenia i mniej dokładne, z tego powodu stosowane są jako narzędzie dodatkowe.
 • Analizując czas analitycy oprócz współczynników biorą pod uwagę m.in. parzystość lat, cykl prezydencki oraz powtarzalność ważnych dat jak początek pokoleniowej hossy czy historyczny dołek

16. Zniesienia czasowe w praktyce:

17. Teoria Ganna – narzędzia:

 • Wachlarz (kąty) Ganna - rosnące lub malejące linie rozpoczynające się z dolnego lub górnego punktu zwrotnego. Przedstawiają one różne proporcje tempa zmiany cen w stosunku do czasu
  • nachylenia linii to odpowiednio kolejne stosunki czas x cena (współczynniki Ganna): 1x8 , 1x4 (75°), 1x3, 1x2, 1x1 (45°), 2x1, 3x1, 4x1 (15%), 8x1 (mogą być różne w zależności od jednostki czasu i ceny)
  • linie tworzące kąty Ganna wyznaczają również możliwe poziomy wsparcia i oporu
 • Kwadrat Ganna - metoda wyznaczania pozio
 • mów przyszłego oporu lub wsparcia – przekątnych kwadratu
  • kwadrat wyznaczony jest w taki sposób, że w środku umieszczana jest najniższa cena danego aktywa, po czym zgodnie z ruchem wskazówek zegara wprowadza się kolejne ceny systematycznie wzrastające o pewną stałą wielkość (skok ceny)
 • Linie Ganna - służą do wyznaczenia przyszłych poziomów wsparcia i oporu wyliczonych na podstawie punktów zwrotnych (zmiany kierunku trendu)
  • wysokość ruchu cenowego należy podzielić na 8 lub 10 odcinków – będą to przyszłe poziomy wsparcia i oporu
  • zakresy wzrostów i spadków  cen mają tendencję do pozostawania do siebie w stosunku 1:1, 2:3, 1:2, 1:3, 1:4 (zmiany o 25%, 50% i 100% występują częściej niż zmiany o 33,3 i 66,7%)

18. Teoria Ganna – narzędzia w praktyce:

19. Mierzenia w praktyce:

20. Strategia Joe DiNapollego:

 • Joe DiNapoli zakłada, że po większym ruchu zawsze będzie korekta sięgająca tych poziomów wsparcia/oporu, które wyznacza się przy użyciu zniesień Fibonacciego
 • Sposób wyznaczania:
 1. Wyznaczamy punkt ogniskowej (na końcu struktury falowej) - skąd zawsze zaczyna się kolejny ruch
 2. Wyznaczamy punkty reakcji - w hossie są to dołki, a w bessie szczyty
  (ich liczba pomnożona x 2 = liczba zniesień 61,8 i 38,2)
 3. Wyznaczamy punkty docelowe - bliski/dalszy/daleki = 0,618/1/1,618*(B-A)+C
 4.  Gdzie wąskie zagęszczenie zniesień 38,2 i 61,8 - tam będzie najprawdopodobniej punkt zwrotny (opór/wsparcie) – tam należy składać zlecenia
 5. Są jeszcze inne np. ukryte punkty reakcji
 6. Które zniesienia są istotne jest kwestią subiektywną